Comics: Principal Susie

Kilala si Principal Susie sa mahusay na pagpapatupad ng mga polisiya para sa kaayusan ng eskwelahan. Masusi niyang inaaral ang mga Department Order at Memoranda na tinatanggap mula sa mga nakatataas na tanggapan, at inaaral kung paano ito epektibong maipaliliwanag sa mga kapwa niya kawani at sa mga mag-aaral. Higit sa lahat, tinitiyak niyang naipatutupad nang maayos ang mga ito. Susi para kay Principal Susie ang maayos na pakikitungo sa kapwa, at ang pagiging mabuting halimbawa.